Algemene voorwaarden/AVG/Retouren

Verzenden

PAT Techniek verzend dagelijks pakketten met POST NL, de standaard verzendkosten voor Nederland zijn dan €6.95 (maximum formaat: 100 x 50 x 50 cm tot 30kg). Mocht uw pakket deze maatvoering en/of gewicht overschrijden. Dan bestaat de mogelijkheid dat er een herberekening gedaan wordt om de hogere verzendkosten te compenseren.

Overige landen en afwijkende afmetingen/gewichten in overleg, mocht uw pakket deze maatvoering en/of gewicht overschrijden. Dan gebruiken we UPS als transporteur. Prijzen hiervan gaan in overleg.

Afhalen bij PAT Techniek is natuurlijk ook een mogelijkheid.

Algemene voorwaarden

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Verkoper: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten: PAT Techniek V., gevestigd te Gameren.
 • Koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf.
 • Overeenkomst: elke afspraak tussen Koper en Verkoper met betrekking tot het leveren van Producten.
 • Producten: alle door Verkoper aan Koper geleverde zaken.
 • Partijen: Koper en Verkoper.

Toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en leveringen door de Verkoper, alsmede op alle door Verkoper en Koper gesloten Overeenkomsten en de totstandkoming daarvan.
 • Verkoper wijst nadrukkelijk andere algemene voorwaarden af. Door het verstrekken van een opdracht aan of het sluiten van een overeenkomst met Verkoper aanvaardt Koper deze algemene voorwaarden.
 • Eventuele aanvullingen of wijzigingen van deze voorwaarden zijn alleen van kracht, indien deze schriftelijk door Verkoper zijn bevestigd.
 • Indien enige bepaling van de onderhavige algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. De Verkoper zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 • Alle persoonsgegevens die Koper in het kader van het aanbieden van Producten door Verkoper aan Koper verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het leveren van Producten en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit nodig is voor de afhandeling van klachten of service.

Aanbiedingen en offertes

 • Alle offertes worden bij wijze van inlichting gegeven en zijn vrijblijvend en niet bindend. Catalogi, notities, prospectussen, beschrijvingen, afmetingen, grafieken, afbeeldingen, etc. zijn niet bindend in verband met eventuele wijzigingen en verbeteringen.
 •  Het aanbod op de website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper spant zich in ervoor te zorgen dat de gegevens volledig en juist zijn. Kennelijke fouten en/of verschrijvingen in afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven, prijzen of andere indicaties welke Verkoper vermeldt op de website, binden Partijen niet.

Bij het aanbod zal in ieder geval worden vermeld:

 • de belangrijkste kenmerken van Producten en/of Diensten;
 • de prijs exclusief BTW;
 • de kosten van aflevering;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst;
 • de mogelijkheid van ontbinding en retourzending;
 • eventuele gegevens omtrent de garantie op het Product;
 • de geldigheidstermijn van het aanbod.
 • De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Koper van een offerte van Verkoper, door schriftelijke bevestiging door Verkoper van een mondelinge opdracht van Koper dan wel door een bestelling van Koper in de webshop van de website van Verkoper nadat deze door Verkoper per e-mail is bevestigd. Mondelinge afspraken betreffende wijziging, aanvulling of annulering van een Overeenkomst zijn slechts bindend nadat en voor zover de Verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd.
 • De door de Verkoper uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 15 dagen, tenzij anders aangegeven. Verkoper is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Koper, door hem schriftelijk binnen 15 dagen wordt bevestigd. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, en exclusief verzend-, transport- en portokosten, tenzij anders aangegeven. De prijzen staan in euro’s vermeld.
 • Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende valutaverhoudingen, de geldende materiaalprijzen en loonkosten.
 • Indien na de aanbieding of na het sluiten van de Overeenkomst Verkoper geconfronteerd wordt met meerkosten wegens verhoging van materiaal, loonkosten, invoer- en/of uitvoerrechten en/of heffingen van welke aard dan ook, of kosten veroorzaakt door valutawijzigingen, is Verkoper gerechtigd deze verhoging door te berekenen.
 • Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Verkoper tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een Overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding automatisch voor nabestellingen.
 • Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder opgave van reden een geplaatste bestelling te weigeren c.q. ongedaan te maken. Verkoper zal Koper zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de betreffende weigering c.q. het ongedaan maken. Indien Verkoper besluit om een geplaatste bestelling te weigeren c.q. ongedaan te maken, is Verkoper op geen enkele wijze gehouden om enige schadevergoeding aan Koper te voldoen.
 • Mocht de Koper om welke reden dan ook besluiten de Overeenkomst te annuleren en/of van verdere uitvoering daarvan af te zien, voordat aan de Overeenkomst is voldaan, dan is de Koper verplicht om alle reeds door de Verkoper gemaakte kosten en uren aan de Verkoper te voldoen evenals alle door de Verkoper aan derden te betalen kosten vanwege de annulering en/of tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, een en ander onverminderd de overige rechten die de wet aan de Verkoper toekent.

Levertijd en levering

 • Levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding van levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. Koper is in geval van niet tijdige levering niet gerechtigd tot annulering van de Overeenkomst, noch tot weigering of terugzending, hetzij van het geheel of een gedeelte van een koopovereenkomst. Annulering behoeft uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Koper.
 • Alle goederen worden vervoerd voor rekening en risico van Koper, tenzij anders is overeengekomen. Voor verzending wordt de meest geschikte en voordelig wijze gekozen. Reclames omtrent onjuiste leveringen en beschadigingen, dienen zo snel mogelijk te worden gemeld.
 • Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Koper. De Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 • Het is de Verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 • De Producten dienen in de originele staat, zonder sporen van gebruik en zonder beschadigingen en in de originele, onbeschadigde verpakking van Verkoper retour te worden gezonden.
 • Mocht het artikel onverhoopt, niet leverbaar zijn door de leverancier, dan behoudt PAT Techniek het recht om de order/bestelling te annuleren. Een eventueel gedane betaling wordt geretourneerd.

Eigendomsrecht

 • Tot aan de algehele voldoening van alle door de Koper verschuldigde betalingen behoudt de Verkoper het eigendom van alle door Verkoper geleverde goederen. Koper dient Verkoper onverwijld in te lichten, indien eigendomsrechten van Verkoper dreigen te worden geschaad.
 • Indien monster, model en voorbeeld door de Verkoper is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
 • De door Verkoper vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en dergelijke blijven eigendom van Verkoper, ook al heeft Verkoper daarvoor aan de Koper kosten in rekening gebracht.
 • De door Verkoper geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 • De Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Verkoper dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Verkoper haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • De Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing – en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Industriële en intellectuele eigendomsrechten

 • Verkoper behoudt de industriële en intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteurs- en modelrechten, met betrekking tot de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, technische specificaties, modellen, ontwerpen, schetsen, schema’s e.d. Deze mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden, in welke vorm dan ook, worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt of worden vermenigvuldigd. Op een daartoe door Verkoper gedaan verzoek dienen zij onverwijld te worden teruggegeven.
 • Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde zal Koper zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een boete van € 5.000,– verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Verkoper tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten.
 • Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van auteurs- of modelrechten, octrooien, licenties en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden als gevolg van gebruik van door of namens de Koper verstrekte gegevens, zoals tekeningen, modellen, ontwerpen e.d. de Koper vrijwaart Verkoper terzake aanspraken van derden op grond van vermeende) inbreuk op deze rechten.

Betalingstermijn

 • Betalingen geschieden binnen  dagen na factuurdatum op de door de Verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd en zijn strikt netto.
 • Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de Koper van rechtswege in verzuim; de Koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 • Bij weigering van de rembourszending is de Koper verplicht alle hieruit voortvloeiende kosten te vergoeden.
 • Indien de Koper, zijnde een natuurlijk persoon of daaraan gelijk te stellen onderneming, niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij bovendien, nadat Verkoper schriftelijk na het verstrijken van de betalingstermijn betaling heeft aangezegd, de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke worden berekend conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK), met een minimum van € 40,00.
 • Voor de Koper, zijnde een rechtspersoon, geldt dat de buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met een rente ter grootte van de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag, direct na het vervallen van de afgesproken betaaltermijn, zonder voorafgaande schriftelijke aanmaning, verschuldigd zijn.
 • Ongeacht andersluidende wettelijke regelingen komen alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten volledig voor rekening van afnemer als bedoeld in lid 5. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door afnemer verschuldigde bedragen, zulks met een minimum van € 50,-.
 • Ten aanzien van de door de Koper betaalde en/of verschuldigde bedragen, leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie van de Verkoper of van een door de Verkoper ingeschakelde derde volledig bewijs op, onverminderd het recht van de Koper tot het leveren van tegenbewijs.
 • Indien Partijen een periodieke betalingsverplichting hebben afgesproken, geldt dat de Verkoper gerechtigd is om de prijzen en tarieven schriftelijk op een termijn van drie (3) maanden aan te passen. Indien de Koper niet akkoord is met deze prijswijziging, is zij gerechtigd binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van de wijziging de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, tegen de datum waarop de wijziging in werking zou treden. De Koper komt zodanig recht tot opzegging niet toe, in het geval Partijen zijn overeengekomen dat de prijzen en/of tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen Partijen overeengekomen index of andere maatstaf.
 • De Koper is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van enige betaling of ver-schuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook.

Klachten

 • Klachten omtrent de geleverde goederen moeten de volgende (werk)dag voor 12.00 uur door de Koper schriftelijk bij Verkoper worden ingediend onder vermelding van pakbonnummer, artikelnummer en onder opgave van redenen. Bij overschrijding van de in dit lid genoemde termijn vervalt elke aanspraak tegen Koper terzake van die tekortkomingen c.q. gebreken. In geval van schade of garantie, kan een foto worden opgevraagd door Verkoper. De betrokken goederen dienen voor inspectie voor Verkoper beschikbaar te zijn.
 • Klachten geven de Koper niet het recht een betaling op te schorten of te weigeren.
 • Door Verkoper juist bevonden klachten leiden tot vervanging of vergoeding van de betreffende goederen zulks naar inzicht van Verkoper en met uitdrukkelijke uitsluiting van vergoeding van arbeidsloon of dergelijke.

Garantie

 • Voor zaken, welke door Verkoper worden geleverd verleent Verkoper geen andere garantie dan de garantie die door de leverancier van die zaken aan Verkoper wordt gegeven met een maximum van 1 jaar.
 • Indien geleverde zaken fouten mochten vertonen waarvoor Verkoper verantwoordelijk is, verplicht Verkoper zich echter naar eigen keuze, deze zaken terug te nemen, te vervangen of te repareren.
 • Indien de Koper op eigen initiatief reparaties verricht en/of wijzigingen aanbrengt of laat verrichten of laat aanbrengen, zijn de garantieverplichtingen van Verkoper daarmee vervallen.
 • Verkoper aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de werking van in te bouwen apparatuur en bekabeling in door Verkoper vervaardigde Producten.

Aansprakelijkheid.

Verkoper is jegens de Koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk

 • Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 (garantie) van deze voorwaarden.
 • Verkoper is uitsluitend aansprakelijk als schade niet is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper of haar ondergeschikten.
 • De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Verkoper in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
 • Elke aansprakelijkheid van Verkoper voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 • Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Verkoper aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Overmacht

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Verkoper daaronder begrepen.
 • Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verkoper niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts
 • gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Toepasselijk recht en geschillen

 • De Overeenkomst met de Koper wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 • Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de Nederlands bevoegde rechter, ook indien de Koper in het buitenland is gevestigd en een verdragsregeling een buitenlandse rechter als bevoegd zal aanwijzen. Verkoper behoudt zich het recht voor het geschil met een buitenlandse Koper te doen beslissen voor een buitenlandse bevoegde rechter. Indien dit geschil behoort tot de absolute competentie van de Rechtbank, is de Rechtbank te Arnhem bevoegd.

Privacy verklaring 

 • Wanneer u bij Pat Techniek een bestelling plaatst, dan moet u persoonsgegevens invoeren, bijvoorbeeld uw KvK-nummer, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. In verband met uw aankoop geeft u ons toestemming om uw gegevens op te slaan om onze overeenkomst met u na te komen.
 • Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen om, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of welke werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, u te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
 • Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, u een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
 • Ook kunnen uw gegevens worden gebruikt voor interne analyses voor procesverbetering, herhalingsaanvragen voor reserve-onderdelen voor het betreffende voertuig, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
 • Om relaties en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten, acties en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij PAT Techniek rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten.

Nieuwsbrief en contactformulier

 • Wij zouden u een nieuwsbrief kunnen gaan sturen waarmee wij geïnteresseerden informeren over producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens de u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw e-mailadres kan verder worden  gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door PAT Techniek. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeld link in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar info@pattechniek.nl, onder vermelding van uitschrijving nieuwsbrief.

Publicatie

 • Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Bewaringstermijn

 • Gelet op het veelvuldig voorkomen van herhalingsaanvragen naar reserve-onderdelen voor hetzelfde voertuig, opbouw van statistieken ten behoeve van het innoveren van onze bedrijfsvoering en fiscale eisen slaan wij gegevens doorgaans voor een periode van maximaal tien jaar op.

Worden gegevens aan derden doorgegeven:

 •  Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Deze derden zijn ook verplicht zich aan de privacy wetgeving te houden.
 • Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.

RETOUR- EN GARANTIEREGELING:

 • Elke retour- of garantie-aanvraag dient te worden aangevraagd via email: info@pattechniek.nl, waarna de aanvraag binnenkomt  op ons kantoor.
 • Uw aanvraag wordt dan in behandeling genomen en de retour- of garantiegegevens worden na goedkeuring per mail u verstuurd.
 • Zorg ervoor dat alle pakketten zijn voorzien van een adreslabel, deze kan verkregen worden via ons retourportaal.
 • Zorg ervoor dat de afzender ook duidelijk aangegeven is op het pakket en voorzien van het door PAT Techniek aangegeven retourkenmerk.
 • Maak een kopie van de verzendbon voor uw eigen administratie.

 

RETOURVOORWAARDEN PAT Techniek.

 • Indien uw retour verzoek is goedgekeurd, kunnen binnen de eerste 2 weken kunnen catalogi artikelen worden teruggestuurd zonder retourkosten Wel zullen er behandelingskosten van €3,90 worden berekend. Indien dit een garantie, reclamatie of transportschade betreft zullen er geen € 3,90 behandelingskosten worden berekend.
 • Wanneer u een product ouder dan 2 weken wilt retourneren, dan wordt er een terugnamepercentage gehandhaafd van 20% met € 3,90 aan behandelingskosten. Bij retouren ouder dan 6 maanden wordt dit terugnamepercentage verhoogd naar 50% met € 3,90 aan behandelingskosten.
 • Verzendkosten  zijn bij normale retouren voor de koper (uitgezonderd garantie en foutief geleverde artikelen).
 • De verzendkosten van het retourneren zijn voor de koper. Het verzendlabel kan worden aangevraagd via ons retourportaal.
 • Wanneer uw retouren ouder zijn dan 1 jaar, kunnen deze niet meer geretourneerd worden. De percentageberekening is gebaseerd op de leverdatum van het desbetreffende artikel.
 • Retourartikelen met een waarde onder de €5,00 kunnen niet worden geretourneerd. Een retourzending dient een minimale orderwaarde te hebben van € 20,00 netto.
 • De verpakking van de retouren dient in goede staat te zijn en mag geen tekenen van schade vertonen. Wanneer er sprake is van een schade, dan kan het waardeverlies van het artikel verrekend worden op de creditnota.
 • Artikelen die gemonteerd zijn geweest zijn uitgesloten voor retour. Indien dit toch het geval is dan zullen de goederen weer geretourneerd worden aan de klant.
 • Aangebroken verpakkingseenheden kunnen niet geretourneerd worden.
 • Retouren en garantiegevallen dienen altijd aangevraagd te worden. Er kan geen recht worden ontleend aan aangevraagde retouren en garantiegevallen.
 • Speciaal bestelde onderdelen met een waarde van boven de € 50,00 netto kunnen alleen op aanvraag en onder de voorwaarden van de leverancier worden geretourneerd. Indien een leverancier akkoord gaat, bedragen de terugnamekosten minimaal 20%. Originele delen beneden de € 50,00 netto kunnen niet retour worden gestuurd.